Potřebujete zajistit vložkování komína? Nabízíme vám služby profesionální firmy s dlouholetou zkušeností. Provádíme vložkování komínů u nových staveb a také při rekonstrukci stávajících a bezpečnostním předpisům již nevyhovujících komínů. Při rekonstrukci komínu bývá vložkování cenově méně náročnou variantou než celková přestavba komína. Používáme výhradně certifikované a spolehlivé materiály, které zaručí bezpečnost a pohodlí při údržbě.

Vložkování komínů se provádí nejčastěji pomocí nerezových, případně plastových vložek (plyn).

Po prohlídce a posouzení stavu vám vypracujeme cenovou nabídku, v případě potřeby např. při malé průchodnosti komínu zajistíme také frézování.

Po vyvložkování a opravě komína je nutné provést revizi spalinových cest, kterou pro vás také zajistíme.

PROČ JE POTŘEBA KOMÍN VLOŽKOVAT?

 

Špatný tah komínu

· v místnosti je cítit zápach spalin
· kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
· na zdech se objevuje vystupující dehet
· výměna spotřebiče, přechod na jiný druh paliva
· komínový průduch již neodpovídá platným předpisům
· původní vložka již neplní svůj účel

Řešte havarijní stav svého komínu, dokud je čas!

 

Každý komín má svojí životnost, pokud přestane odpovídat platným předpisům, je přestavba komínu nevyhnutelná.

Rekonstrukce pomocí vložkování je v celku šetrný způsob, jak prodloužit životnost Vašeho komínu.

Samotné vložkování je podmíněno dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu.

Vložkováním se průduch o něco zmenší, proto před jeho provedením musí často předcházet frézování, čímž se průměr komínu zvětší a není nutné komín celý bourat

PROČ JE POTŘEBA KOMÍN FRÉZOVAT?

abychom dosáhli potřebného průměru spalinové cesty, který je nutný pro provoz spotřebiče a bezpečný odvod spalin

 

ALE ČÍM VLOŽKOVAT?

Nerezové vložky (pevné a ohybné tzv. flexibilní hadice):

Nerezové vložky jsou nejpoužívanějším materiálem pro vložkování.

V závislosti na tloušťce jejich stěny a typu použité oceli jsou pevné a ohebné vložky určeny pro komíny s přirozeným tahem (tlaková třída N), komíny přetlakové a vysokopřetlakové (tlaková třída P a H), pro komíny plánovitě provozované v suchém (D) nebo mokrém (W) provozním režimu a pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva, tekutá paliva (LTO a kerosin), na dřevo, uhlí a rašelinu.

K dispozici je kompletní sortiment pro vytvoření vložky celého komínu a kouřovodu.

Komínové vložky se vyrábějí v různých průměrech.

Jejich hlavní výhodou je jejich lehkost a vysoká životnost.

Tam, kde není možné instalovat pevné nerezové vložky z důvodu, že komín je uhnutý na jednom či více místech, je nutné použít ohybnou nerezovou vložku buď po celé délce komínu, či kombinovat ohybnou s pevnou vložkou.

Díly nerezových vložek jako je čistící díl, připojení (T-kus) jsou vždy pevné vložky.

Ohebné vložky jsou levnější než pevné, protože tloušťka nerezu je menší, aby se vložka dala ohýbat.

 

Plastové komínové vložky:

Plastové komínové vložky se používají pro odvod spalin od kondenzačních kotlů s maximální teplotou spalin 120 °C v podtlakovém i přetlakovém provozu. Jsou určeny pro vložkování pevných i uhýbaných komínových průduchů.

Keramické vložky:

Třetím nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je keramika.

Keramické vložky mohou odvádět spaliny od spotřebičů na pevná paliva, ale i na plynná, olejová a mohou být provozovány v suchém i mokrém režimu, s přirozeným tahem nebo přetlakové.

Jejich hlavní nevýhodou je jejich hmotnost a nutnost lepení spojů, proto se obvykle do komína nespouštějí jako nerezové vložky, protože jejich instalace do zděného komína je buď téměř nemožná, nebo možná za neúměrných finančních nákladů.
Proto se nejčastěji vybourá jedna strana komínu a tudy se vložky vkládají.
Dalším případem použití je zbourání nadstřešní části komínu nebo celé části komínu na půdě a vybourané se nahradí novou částí (komínové tvárnice, keramické vložky, izolace, krycí deska, nerezový ukončovací límec, stříška).

 

CO ZÍSKÁTE VLOŽKOVÁNÍM?

· bezpečný odvod spalin od spotřebiče - používáme pouze kvalitní certifikované komínové vložky splňující aktuální normy
· v závislosti na druhu použitého systému získáte i univerzální využití, což Vás zbavuje závislosti na jenom druhu paliva a nutnosti drahé rekonstrukce při výměně spotřebiče paliv
· zlepšení tahu komína
· odolnost vůči nasákavosti a vlhkosti
· uzavřenou spalinovou cestu - každá spalinová cesta se má skládat z:

1. z neúčinné výšky komínu (ode dna po připojení kouřovodu), kde musí být kondenzátní jímka a čistící díl pro vymetání sazí
2. z účinné výšky komínu (celá zbývající část od připojení (T-kusu) - do kterého je napojen kouřovod, nahoru)

 

POZOR !!!

Často se setkáváme, že "kominíci či montážní firmy" dají zákazníkovi opravdu lákavou i o několik tisíc korun nižší cenovou nabídku, než je obvyklé.
Tato nabídka se ale postupem času ukáže jako nepříliš výhodná - ba naopak!
Obvykle totiž zákazník zjistí až později, že vlastně není kudy vybrat saze z komína ven (není osazena tvarovka čistící díl), mohou se objevit mokré mapy na zdech, či prosakující dehet (protože není osazená kondenzátní jímka a vše se vsakuje do zdí). Vrcholem pak může být neosazení tvarovky připojení (T-kusu) a napojení např. ohebné vložky přímo na spotřebič.
Vyskytují se i případy, kdy úplně chybějí nerezové nýty (protože i ty něco stojí) a vložky jsou do sebe tedy pouze zasunuty a ne pevně spojeny.
Případů, kdy osoba provádějící vložkování "zapomene" osadit tyto tvarovky, je opravdu mnoho, tyto díly jsou ale nezbytné pro správnou funkčnost a hlavně bezpečnost provozu komínu = bezpečnost Vaší a Vašich dětí!
Proto se zajímejte detailněji, co vlastně obsahuje cenová nabídka, která by měla být vyhotovena písemně a měla by obsahovat i označení jakosti použitých nerezových vložek (např. mat. 1.4404, 1.4828), sílu stěny vložek (např. tl.0,6mm, 0,8mm, 1,0mm) a seznam všech použitých dílů včetně výše zmiňovaných tvarovek.
Montážní firma by měla být schopná doložit certifikaci u použitého zboží (u kterého to normy vyžadují), výjimkou totiž není ani pochybná "domácí garážová výroba".

JAKÝ JE POSTUP PŘI VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNU?
před zahájením montáže musí být provedena prohlídka komína odborně způsobilou osobou, která posoudí jeho technický stav a určí potřebný průměr komínové vložky s ohledem na typ a výkon následně připojovaného spotřebiče
při vložkování komína se nejprve zjistí jeho průchodnost po celé délce a vyloučí možnost zapojení jiného spotřebiče na vložkovaný komín
připraví se (popř. vybourají) montážní otvory pro tvarovky - kondenzátní jímku, čistící a popřípadě i kontrolní otvor a pro sopouch (T-kus)
zbylé komínové vložky (rovné díly 100cm, 50cm, 25cm) se snýtované spouští do komína shora ze střechy
dokončovací práce – zazdění montážních otvorů a hrubý úklid pracoviště
po připojení spotřebiče se provede kontrola celé spalinové cesty z hlediska správnosti provedení spalinové cesty a požární bezpečnosti

 

JAKÝ JE POSTUP PŘI FRÉZOVÁNÍ KOMÍNU?

Frézování komínu se provádí ústím komínu ze střechy
na rotoru frézy jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli, tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach, délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu

Frézovat lze:

rovné i částečně uhýbané komíny
komínové zdivo z plných pálených cihel
komíny vytažené maltou i případné betonové věnce v místech průchodu komína stropy

Frézovat nelze:

komíny z kovových vložek, glazované keramiky a železobetonu

Oddehtování:

komíny osazené šamotovými, kameninovými nebo azbesto-cementovými vložkami lze pouze vyčistit od dehtu, sazí a přetoků malty ve spojích
Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vlastním vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k pronikání spalin stěnou zděného komína.

 

Nicméně frézování přináší i několik rizik:

U starších objektů jsou stropní konstrukce provedeny většinou z nosných dřevěných trámů s rákosovým záklopem (hořlavé konstrukce). Při frézování komínového tělesa vznikají vlivem vysokých otáček komínové frézy vibrace, které mohou vydrolit spáry mezi cihlami komínu nebo dokonce uvolnit celou cihlu. Pokud se to stane ve stropním prostupu, kde se nacházejí hořlavé konstrukce, dojde k narušení požární bezpečnosti objektu. Pokud se tento problém neodhalí při samotném zaměření, frézování nebo vložkování, dojde k přenosu tepla a vznícení hořlavé konstrukce! Nutné je důkladné izolování těchto prostupů a všech hořlavých konstrukcí.

Při frézování je potřeba:

  • aby byl komín průchodný
  • zajistit přístup ke komínu shora
  • umožnit volný vstup do všech místností, kterými prochází frézované komínové těleso
  • zabezpečit místnosti proti prachu, který do nich při frézování může pronikat
  • pokud je někde komín lomený, může být nutné v místě zlomu vybourat montážní otvor

Instalací komínové vložky vytvoříme z jednovrstvého komína vícevrstvý, izolantem může být vzduchová mezera přiměřeného průřezu nebo různá síla kamenné vaty.

Frézujeme-li a následně vložkujeme komín o vnitřním rozměru 15x15cm, izolant bude tvořit vždy vzduchová mezera.

Budeme-li ale vložkovat komín o průřezu 30x30cm například vložkou 180mm nebo 200mm, absence komínové izolace způsobí nepřiměřené ochlazování vložky zvenčí, ztrátu teploty a tím pádem rychlosti spalin. Důsledkem může být kondenzace par ve vložce, tedy tvorba dehtu.

V průlezných komínech - např. o vnitřním rozměru 45x45cm či 50x50cm by měla být vložka izolovaná komínovou izolací. Izolovaná vložka má lepší tah a riziko vzniku dehtu je minimalizováno. Vznícení dehtu a následný komínový požár bude mít za následek přinejmenším znehodnocení komínové vložky.

 

Vložkování a frézování komínu je práce pro odborníky se zkušenostmi.
Musí být provedeno vždy opatrně, důkladně a s důrazem na požární bezpečnost hotového komínu.

 

Neváhejte nás kontaktovat pro cenvou kalkulaci realizace vložkování komínu